En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > ”Lokala upphandlingar ur ett amerikanskt perspektiv”
Sommarlasning_2021
Sommarläsningen är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Kost & Näring där studenter på Kostvetarprogrammet bidrar med populärvetenskapliga artiklar om aktuell måltidsforskning. Artiklarna publiceras löpande och oredigerade med start från midsommar och ända fram till augusti. Klicka direkt på bilden för att ta del av alla artiklar som publicerats hittills under sommaren.
Sommarläsning 5 av 7: Emma Eriksson

”Lokala upphandlingar ur ett amerikanskt perspektiv”

2021-07-28
  1. Sommarläsning 2021
  2. Forskning
  3. Förskola och skola
  4. Upphandling

Det finns stora skillnader på synen av möjligheterna och svårigheterna vid lokal upphandling. Det visar en amerikansk studie som undersökte attityder hos de som ansvarar för skolors inköp av livsmedel. Resultatet identifierar de vanligaste trösklarna som hindrar upphandlarna från att göra lokala avtal i större utsträckning. Studiedeltagarna visade på en samsyn på fördelarna med lokala inköp men såg svårigheter i varierande grad beroende på tidigare erfarenheter.

Artikelförfattaren: Därför är ämnet viktigt

Studien är intressant då den lyfter något som även är aktuellt i Sverige. I linje med den nya svenska livsmedelsstrategin har upphandlarna en viktig roll att spela för att öka livsmedelsproduktionen i sitt närområde samt att bidra till den lokala sysselsättningen och tillväxtmålen. Synliggörandet av andras erfarenheter, även om de är hämtade från andra sidan Atlanten, kring lokal upphandling kan bidra med inspiration och nyfikenhet på de möjligheter som finns i den egna regionen.

I USA finns ett internationellt nätverk kallat Farm-to-school (FTS), vars avsikt är att främja en ökad kontakt mellan samhällen och lokalproducenter samt verka för lokala råvaror till måltidsverksamheterna. FTS har tidigare påvisat både direkta och indirekta positiva fördelar för studenter i, och lokalsamhället runt, de skolor som deltar i FTS olika program.

Studien är gjord som en del av ett större forskningsinitiativ och vill undersöka utmaningar och möjligheter med att upphandla direkt från lokala producenter. Detta eftersom en hög andel av nätverkets finansiering ställer önskemål och krav på direktupphandling, samtidigt som det finns få undersökningar gjorda på upphandlarnas inställning till det inköpsförfarandet.

Ett upplevt hinder var att det inte finns någon nationell definition på vad som menas med lokalproducerat

I den nyligen publicerade studien av Boys och Fraser gjordes en internetbaserad enkät som gick ut via e-mail till personer med ansvar för inköpen till skolornas måltidsverksamheter i delstaterna Georgia, North Carolina och South Carolina. I medeltal hade varje upphandlare en budget på 3,19 miljoner dollar med ett spann mellan 200 000 dollar och 23 miljoner dollar.

Enkäten innehöll frågor uppdelade i sex avsnitt som handlade om nuvarande inköpsmetoder, kunskap om direktupphandling från lokala producenter, fördelar samt nackdelar med att göra lokala inköp, distriktets interna system för spårbarhet, spårbarhetsimplementering och dess kostnader samt ett avsnitt där frågorna handlade om skolans demografi och respondentens roll i verksamheten.

Intressant var att nästan hälften av upphandlingspersonerna gjorde samtliga inköp från en enda grossist. Trots det var varannan av de som svarade på enkäten positiva till lokala råvaror överlag. De menade att direktupphandling i hög grad stödde områdets landsbygd, bidrog till ett gott anseende för skolan samt verkade stödjande för den lokala ekonomin. De största vinsterna med lokala upphandlingar ansågs av deltagarna vara färskare livsmedel och farhågor var bland annat otillräcklig tillgång och befarad sämre livsmedelshygien.

Tidigare studier gjorda av FTS har gett vid handen att det även finns praktiska hinder i råvaruhanteringen för att skolorna ska kunna använda sig av lokala råvaror från mindre producenter. Det kan till exempel handla om lagringskapacitet samt tid och kunskap för sköljning och handhavande av färsk frukt och grönt.

Drygt var femte deltagare rapporterade att de köpte åtminstone något direkt från producenten men att dessa inköp stod bara för en liten del, drygt 2 %, av den totala budgeten för frukt och grönsaker. Det som vanligen upphandlades var bär, bladgrönsaker, squash, tomater och rotfrukter.

De skolor som förutom skollunch även angav att de har servering till frukost, middag och mellanmål var oftare representerade i gruppen deltagare som svarat att de redan arbetade med lokala avtal. Skolor som hade en högre andel elever som var berättigade till gratis skollunch serverade lokala livsmedel i lägre utsträckning.

Ett upplevt hinder var att det inte finns någon nationell definition på vad som menas med lokalproducerat, vilket gjorde det svårt för dem som inte hade en egen policy att definiera vad som avsågs.

Det fanns en signifikant skillnad hos dem som hade erfarenhet av att göra lokala avtal, de såg inte alls svårigheter och hinder i samma utsträckning som de som var positiva till lokal upphandling men som saknade erfarenhet av just detta. Även om många av de med erfarenhet också emellanåt upplevde utmaningar i att tillgängliggöra sig livsmedel från mindre producenter i upphandlingsprocessen. Forskarna tolkar det som att det är kunskap och i förlängningen erfarenhet som behövs om fler lokala avtal ska komma till stånd. De ger förslag på att den amerikanska staten ska satsa pengar på utbildning för den här gruppen. Exempelvis kan utbildningen ge upphandlarna en genomlysning av skolornas inköpsstrategier samt en bättre verklig bild över direktupphandlingens problem och möjligheter.

Emma Eriksson

Om studenten/artikelförfattaren

Namn: Emma Eriksson
E-post: emma.eriksson.1040@student.uu.se
Tar examen: 2022
Brinner för: Jag vill berätta för alla att vi bor i ett land med ett fantastiskt matproduktion
och att vi behöver hjälpas åt att fortsatt värna om Svenskt jordbruk. Jag har en Lantmästarexamen i ryggsäcken och en Kostvetarexamen inom synhåll, tillsammans med mina yrkeserfarenheter ger det mig en bred och gedigen förståelse om vad som händer mellan jord och bord. Jag har kunskap, visioner och framtidstro som jag vill förmedla. Hoppas att vi ses!
Intresserad av kontakt kring examensarbete och/eller annat uppsatsarbete med inriktning mot: Svensk matproduktion. Krisberedskap.
Intresserad av VFV-plats med inriktning mot: Kommunal och statlig verksamhet.

Om Sommarläsning på kostochnaring.se

Sommarläsningen är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Kost & Näring där studenter på Kostvetarprogrammet bidrar med populärvetenskapliga artiklar om aktuell måltidsforskning. Artiklarna publiceras oredigerade med start från midsommar och ända fram till augusti. Här hittar du alla artiklar som publicerats hittills under sommaren.