En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
IMG_6962
dina uppgifter

Integritetspolicy

Hem > Integritetspolicy

Kost & Näring – en branschförening inom Ledarna, organisationsnummer 802000-7285, med adress Box 12069, 102 22 Stockholm, telefonnummer 08-598 99 000 och e-postadress hemsidesansvarig@ledarna.se (i fortsättningen ”vi”) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig).

Inledning

Vi värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter och att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss.

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår ovan.

Denna policy gäller för de personuppgifter som vi behandlar när du anmäler dig till någon av våra aktiviteter samt för övriga informationsutskick (till exempel nyhetsbrev).

I slutet av detta dokument finns en separat del rörande personuppgiftshantering som endast rör dig som är medlem i föreningen.

Personuppgifter som vi behandlar

Personuppgifter som du har lämnat till oss: När du anmäler dig till någon av våra aktiviteter kommer du att lämna vissa personuppgifter till oss. Dessa personuppgifter är ditt namn, din e-postadress och namnet på din arbetsgivare. Om du anger att du har särskilda kostpreferenser kommer vi även att behandla uppgifter om de kostpreferenser som du har lämnat till oss. För aktiviteter som inte är kostnadsfria kommer vi dessutom att behandla faktureringsuppgifter vilket kan utgöra personuppgifter för det fall du är enskild näringsidkare.

Personuppgifter som vi har samlat in från en tredje part: I vissa fall kan vi komma att behandla uppgifter om dig som någon av dina kollegor har lämnar till oss i samband med att personen anmäler dig till en aktivitet. Vi behandlar då samma personuppgifter om dig som om du hade anmält dig själv, se ovan.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Administration av din anmälan

Vi behandlar ditt namn, din e-postadress och namnet på din arbetsgivare för att vi ska kunna administrera din anmälan till aktiviteten. Samma sak gäller om en kollega anmäler dig till aktiviteten. Den lagliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig och tillse att du har en plats på aktiviteten (kostnadsfritt eller mot en avgift beroende på typ av aktivitet).

Om en kollega anmäler dig till en aktivitet så ingår din kollega avtal med oss för din räkning. Med ”avtal” menar vi att din kollega tar del av informationen om vår behandling av personuppgifter samt genomför anmälan. Om du inte lämnar dessa uppgifter (namn, e-postadress och arbetsgivare), själv eller genom en kollega, så har vi inte möjlighet att ta emot din anmälan.

Administrera din betalning – för dig som är enskild näringsidkare

Om aktiviteten som du har anmält dig till är avgiftsbelagd kommer vi att behandla dina faktureringsuppgifter för att kunna skicka en faktura och genomföra betalningen. Samma sak gäller om en kollega anmäler dig till en avgiftsbelagd aktivitet.

Den lagliga grunden för att behandla din faktureringsadress utgörs av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig. Om en kollega anmäler dig så ingår din kollega avtal med oss för din räkning. Om du vid anmälan till avgiftsbelagda aktiviteter inte uppger din faktureringsadress, själv eller genom en kollega, har du inte möjlighet att anmäla dig.

Kostpreferenser

Om du har angett att du har särskilda kostpreferenser behandlas den uppgiften för att vi ska kunna tillgodose dina kostpreferenser för den aktuella aktiviteten. Behandlingen sker med stöd av ditt uttryckliga samtycke. Om din kollega anmäler dina kostpreferenser krävs att din kollega har rätt att samtycka till behandlingen för din räkning. Om du inte lämnar ditt samtycke har vi inte möjlighet att behandla dessa uppgifter.

Uppföljningar, utvärderingar och enkäter

Efter en genomförd aktivitet kan vi komma att behandla din e-postadress i syfte att skicka uppföljningar, utvärderingar eller enkäter via e-post. Syftet med vår behandling är att få reda på vad du tyckte om aktiviteten och för att ta del av dina tankar om hur kommande aktiviteter kan förbättras. Den lagliga grunden för att skicka dessa e-postmeddelanden är vårt berättigade intresse av att utvärdera och förbättra våra aktiviteter.

Information och marknadsföring

Vi behandlar din e-postadress i syfte att skicka information, marknadsföring och inbjudningar till våra kommande aktiviteter till dig. Den lagliga grunden för behandlingen av din e-postadress är vårt berättigade intresse av att skicka information, marknadsföring och inbjudningar till våra aktiviteter. Utskick från oss spåras/loggas inte.

Vi ger dig möjligheten att på ett enkelt sätt tacka nej till att få inbjudningar, informations- och marknadsföringsutskick och vi följer god marknadsföringssed. Mot denna bakgrund har vi gjort bedömningen att vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade. Håller du inte med kan du när som helst invända mot att vi behandlar dina uppgifter.

Vi kan även komma att behandla din e-postadress om du har anmält ditt intresse för att ta emot inbjudningar och annan information från oss. Den lagliga grunden för behandlingen är det samtycke som du lämnade i samband med att du registrerade dig till våra utskick.

Publicera deltagarlistan i nätverkssyfte

Om har anmält dig till en aktivitet där det finns möjlighet att nätverka med andra deltagare, och där vi gör bedömningen att publicering av deltagarlistan inte riskerar röja uppgifter om eventuell facklig tillhörighet, så kommer vi att publicera deltagarlistan på vår hemsida med stöd av en intresseavvägning. Vi har gjort bedömningen att vårt berättigade intresse av att ge alla deltagare goda förutsättningar för att skapa nya kontakter väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter att inte få dina personuppgifter behandlade för detta ändamål.

Våra aktiviteter är ofta branschöverskridande och riktar sig till aktörer inom såväl näringsliv som akademi, myndigheter och andra offentliga verksamheter. De publicerade deltagarlistorna gör att du och andra deltagare i efterhand kan få en överblick över vilka personer som är intresserade av en viss fråga och även kan söka andra deltagare för vidare diskussioner och samarbeten. Vi har även ett berättigat intresse av att kunna hålla god transparens gentemot omvärlden.

Om du inte vill att ditt namn publiceras i deltagarlistan på vår hemsida så kan du välja att anmäla dig anonymt till våra aktiviteter.

Publicering av foto och film i informations- och marknadsföringssyfte

Om du i samband med anmälan till en aktivitet, eller på plats vid genomförandet, lämnar ditt samtycke så kan vi i informations- och marknadsföringssyfte komma att behandla foto och film där du kan identifieras. Den lagliga grunden för behandlingen är ditt samtycke. Undantaget från kravet på samtycke är upptagning av foto och film då den utgör en del i det redaktionella arbetet med Kost & Närings medlemstidning Förenade Måltider, och syftet är publicering i papperstidningen och/eller digitalt på kostochnaring.se och i föreningens övriga digitala kommunikationskanaler.

Utöver den behandling av dina personuppgifter som anges ovan utför vi även behandling som är nödvändig för att följa tillämplig lag, förordning och myndighetsbeslut. Till exempel behandlar vi de personuppgifter som är nödvändiga för att följa gällande bokföringslag och skattelagstiftning.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av oss och vår moderorganisation Ledarna, organisationsnummer 802000-1833, Box 12069, 102 22 Stockholm. Vi kan dock komma att dela dina uppgifter i enlighet med följande:

  • Vi kan komma att dela din information med våra interna och externa IT-leverantörer. Eventuella andra leverantörer som vi anlitar kan också komma att få tillgång till samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt för att de ska kunna fullgöra sina åtaganden i relation till oss.
  • Om du är anmäld till en aktivitet som vi samarrangerar tillsammans med en eller flera andra externa aktörer, kan vi komma att dela dina uppgifter med denna/dessa. Detaljerna kring vilka uppgifter som delas, samt med vem/vilka, anges i förekommande fall tydligt i samband med anmälan till aktiviteten.
  • Vi kan även komma att dela den information som är nödvändig för att följa tillämplig lag, förordning och myndighetsbeslut. Till exempel kan vi komma att lämna ut personuppgifter till Skatteverket när det krävs enligt gällande skattelagstiftning.

Om du vill ha mer detaljerad information om vilka som får tillgång till dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta oss.

Vi och våra leverantörer behandlar som utgångspunkt dina personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

De uppgifter som vi samlar in för att administrera din anmälan, din betalning och för att tillgodose eventuella kostönskemål sparas endast under den tid som det är nödvändigt för den aktuella aktiviteten, det vill säga fram tills att aktiviteten är genomförd och eventuell faktura har skickats samt betalats.

Vi sparar och behandlar ditt namn och din e-postadress i syfte att skicka information, marknadsföring och inbjudningar till kommande aktiviteter fram tills att du avregistrerar dig från våra utskick.

Om deltagarlistan publiceras på vår hemsida så kommer listan visas under en period av 30 dagar efter att aktiviteten är genomförd. Listan visas under den tiden för att du som deltagare ska kunna följa upp dina kontakter från aktiviteten och för att ge dig en överblick över vilka personer och organisationer som är intresserade av en viss fråga.

Dina personuppgifter kan sparas under en längre tid än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter, se nedan. För att bevaka dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår ovan.

Återkalla ditt samtycke: Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen.

Rätt till tillgång: Du har rätt att få en bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas samt tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, till exempel ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Rätt till rättelse: Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt genom att tillhandahålla information komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd): Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för, om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen, om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl att fortsätta med behandlingen som väger tyngre, när personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.

Rätt till begränsning av behandling: Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Sådana förutsättningar föreligger om du bestrider uppgifternas korrekthet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta), om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning, om du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk trots att vi inte längre behöver personuppgifterna för syftet med behandlingen eller om du har invänt mot behandlingen och vi inte utfört en kontroll av om vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade.

Rätt att invända mot behandling: Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål (exempelvis utskick av inbjudningar). Om du invänder mot marknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.

Rätt att inge klagomål: Du har rätt att inge klagomål till svenska tillsynsmyndigheten Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över behandling av personuppgifter. Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i det land där du har din hemvist, din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks.

Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet föreligger när behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat. Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Endast för dig som är medlem i Kost & Näring

Användarprofil för tillgång till medlems­sidorna på kostochnaring.se

Via hemsidan har Kost & Närings medlemmar tillgång till exklusivt innehåll som förutsätter inloggning med ett unikt användarnamn och lösenord. För att möjliggöra din tillgång till medlems­sidorna kommer vi att behandla din e-postadress.

Den lagliga grunden för att behandla din e-postadress utgörs av att det är nödvändigt för att vi ska kunna möjliggöra din tillgång till de låsta medlems­sidorna.

Om du inte vill ha en användarprofil för hemsidans medlems­sidor kan du när som helst kontakta oss och begära att vi raderar denna.

Utskick av medlemstidningen Förenade Måltider

Kost & Närings medlemstidning Förenade Måltider distribueras till samtliga medlemmar per post. Inför varje utskick av tidningen kommer vi att behandla din utdelningsadress, och dela dessa uppgifter med det tryckeri som svarar för tryck och adressering av tidningen.

Den lagliga grunden för att behandla din utdelningsadress utgörs av att det är nödvändigt för att vi ska kunna möjliggöra distribution av Förenade Måltider till dig som är medlem i föreningen.

Om integritetspolicyn

Denna integritetspolicy fastställdes av Kost & Näring – en branschförening inom Ledarna den 24 maj 2018.

Uppdatering 11 december 2019:

  • Anpassning av text rörande medlemstidningen Förenade Måltider (tidigare skrivning avsåg Kost & Närings medlems­sidor i tidningen Magasin Måltid)
  • Förtydligande angående undantag från krav på samtycke vid upptagning av foto och film i redaktionellt syfte, avseende medlemstidningen Förenade Måltider