En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > LOH ritar om kartan för upphandlingsvillkor
gabrielle-henderson-HJckKnwCXxQ-unsplash
– Alla kommuner behöver se över sina betalningsrutiner av livsmedelsfakturor så de överensstämmer med den nya lagen, då den särskiljer sig från övriga avtal, understryker Marie Anzelius, Kost & Närings fokusgrupp Upphandling.
Ny lagstiftning sedan 1 november

LOH ritar om kartan för upphandlingsvillkor

2021-12-17
  1. Upphandling
  2. Fokusgrupper
  3. Förenade Måltider
3 frågor – och Konkurrensverkets svar

Här redovisas Konkurrensverkets svar på de tre skriftliga frågor som Kost & Närings fokusgrupp Upphandling under hösten ställt till myndigheten med anledning av den nya lagstiftningen:

Fråga: Omfattar lagstiftningen även kommuner som köper sina livsmedel hos en Grossist och inte direkt från en odlare/uppfödare?
Konkurrensverket: Lagen gäller när kommuner (och andra offentliga aktörer som omfattas av upphandlingsskyldighet enligt LOU) köper livsmedel, oavsett om det är från en grossist eller direkt från en producent. Så svaret är ja.

Fråga: Ska kommunen kontrollera Grossistens avtal med odlaren/producenten?
KKV
: Det finns ingen skyldighet enligt LOH att man som köpare ska kontrollera att ens leverantör följer lagen i leverantörens inköpsverksamhet. Så svaret på frågan är nej, åtminstone ur ett LOH-perspektiv.

Fråga: Ska avtal mellan kommun och grossist följa den nya lagstiftningen, exempelvis att avbeställning inte får ske senare än 30 dagar före leverans?
KKV: På den frågan är svaret ja, kommunens avtal med grossister ska följa LOH. I detta sammanhang kan också nämnas att vad gäller avbeställningar så är huvudregeln enligt LOH att avbeställningar inte får ske senare än 30 dagar före leverans. Det finns dock ett undantag för en köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter för användning i en verksamhet som bedrivs på en restaurang eller ett annat serveringsställe eller i en cateringverksamhet vara förbjudet att annullera en order med kortare varsel än fem dagar. Undantaget framgår i förordningen som återfinns här.

Den 1 november trädde lagen (2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter, kort LOH, i kraft. Något som innebär konsekvenser för både befintliga och framtida livsmedelsavtal.

Den nya lagen, som bygger på EU:s så kallade UTP-direktiv (Unfair Trading Practices), syftar till att skydda säljarsidan – odlare, uppfödare, leverantörer och även grossister – mot risken att utsättas för oschyssta handelsmetoder. Till det mest centrala hör tvingande regler för betalningsvillkor, liksom villkor för köparens möjlighet till avbeställning,

Det berättar Marie Anzelius i Kost & Närings fokusgrupp Upphandling, som undersökt vilka förändringar lagen medför specifikt för landets offentliga måltidsverksamheter.– Det var när vi i fokusgruppen började diskutera frågan internt i höstas som vi insåg att det inte var tydligt vad som nu gäller för just de verksamheter som många av Kost & Närings medlemmar ansvarar för, säger hon.

Fokusgrupp Upphandlings Marie Anzelius, till vardags livsmedelsupphandlare i Lunds kommun.

För att skapa klarhet har fokusgrupp Upphandling varit i kontakt med både Konkurrensverket, vars svar på gruppens frågor finns att läsa i faktarutan här intill, och med Upphandlingsmyndigheten.

– Att vi som köpare av livsmedel behöver anpassa vissa avtalsvillkor till den nya lagstiftningen är självklart, men för att kunna precisera det mer exakt har vi tagit hjälp av Lunds kommuns upphandlingsjurist, säger Marie Anzelius, själv livsmedelsupphandlare i samma kommun.

Det innebär den nya lagen för de offentliga måltidsverksamheterna

Viktigt att observera är att lagens skrivning både om betalningsvillkor och avbeställningsvillkor är tvingande för de avtalsslutande partnerna, och alltså inte möjliga att avtala bort ens om båda parter skulle vara överens om detta.

  1. De 30 dagars betalningsvillkor från fakturadatum som gällt tidigare ersätts av 30 dagars betalningsvillkor räknat från leveransdatum. Detta gäller definitivt alla kommande avtal som tecknas – men också de befintliga.

    – Om leverantören med hänvisning till den nya lagen önskar att nuvarande avtal skrivs om just avseende betalningsfristen, så anser både vi i fokusgruppen och den juridiska expertis vi haft kontakt med att köparsidan bör gå dem till mötes. Om inte kan det ju faktiskt ses som att våra angivna betalningsfrister strider mot den nya lagen, understryker Marie Anzelius.
  1. Avbeställning av order får ske enligt lagen senast 30 dagar innan leverans. Regeringen har dock godkänt ett undantag för avbeställning för restaurangsektorn – dit de offentliga måltidsverksamheterna enligt fokusgrupp Upphandlings tolkning räknas – som istället möjliggör avbeställning senast 5 dagar före leverans.

    – I praktiken bör det här inte innebära någon större förändring, mer än att det är viktigt att känna till att leverantören faktiskt har rätt att neka en sen avbeställning, till exempel i ett scenario där stängningar av skolor åter skulle kunna vara aktuella, säger Marie Anzelius.