En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > Jordbruksverket svarar om skolmjölksstödet
Skolmjolk_genre
Krångel här för att stanna

Mjölkstödskrångel väcker irritation

2022-12-01
  1. Förskola och skola
  2. Förenade Måltider

Det mullrar i kostchefsleden sedan Jordbruksverket skärpt regelverket för ansökan om EU:s skolmjölksstöd. Onödigt och krångligt, anser verksamheterna. Nödvändigt, menar myndigheten. 

Störst praktisk påverkan får regelskärpningen, som gäller från och med innevarande läsår, på hanteringen av den internlevererade mjölken. Medan det tidigare räckt att redovisa verksamhetens totala inköp måste redovisning av kvantiteterna i fortsättningen ske på enhetsnivå. 

Förenade Måltider har varit i kontakt med åtskilliga kost- och måltidschefer som alla riktar skarp kritik mot förändringen, som man uppfattar som onödig. Den kraftigt ökade administration som de nya reglerna innebär väcker enligt flera inte bara irritation – utan också tvivel på om det alls är värt att fortsätta söka skolmjölksstödet.

De utökade kraven är en förutsättning för att vi ska kunna behålla stödet

På Jordbruksverket avböjer man att ­ställa upp på en telefonintervju, och svarar istället skriftligt på Förenade Måltiders ­frågor.

Den 18 november svarade Anna Brattberg, tf enhetschef vid Jordbruksverket, på Förenade Måltiders frågor i skriftlig form. Här publiceras frågorna och svaren i sin helhet.

F: Som ansvarig myndighet, hur kommenterar ni det faktum att ändrade regler för ansökan gör att de som är berättigade till stöd överväger att inte längre söka det p.g.a. alltför mycket administration?

S: Jordbruksverket som är ansvarig myndighet för administrationen av skolmjölksstödet anser att det är mycket beklagligt att en del stödsökande överväger att inte söka stödet. Stödet för mjölk till skolelever är ett frivilligt stöd som är möjligt att söka för kommunala och privata förskolor, skolor och gymnasieskolor. Stödet ger möjlighet att ta del av stödpengar från EU efter att den sökande har visat att endast stödberättigade barn och skolelever får del av den sökta mjölken. Många kök som köper in mjölk skickar den sedan vidare till både stödberättigade enheter och andra verksamheter som till exempel äldreomsorg. Den stödsökande behöver då kunna visa att mjölken de söker stöd för endast har gått till godkända skol-/förskolenheter.

Jordbruksverkets mål är att det alltid ska vara så enkelt som möjligt att söka stödet men vi kan inte bortse från de krav som finns i EU:s regelverk.
De utökade kraven är en förutsättning för att vi ska kunna behålla stödet.

F: Vilket ansvar anser ni som ansvarig myndighet har för den uppkomna situationen?

S: Skrivningarna i EU-förordningen har inte ändrats, utan det är Sverige som tidigare har gjort en mildare tolkning av regelverket. Under revisionen har vi fört fram Sveriges ståndpunkt och förklarat hur den svenska modellen för kontroll och uppföljning ser ut. EU:s revisorer har trots detta begärt att vi ska utöka den svenska kontrollen.

F: Planerar ni för någon form av anpassningar eller förenklingar av formerna för att underlätta för måltidsverksamheterna när det gäller ansökan om skolmjölksstöd? Om ja, när kan landets kost- och måltidschefer räkna med en tydligt förbättrad/förenklad ansökningsprocess?

S: Jordbruksverket har full förståelse för att de nya kraven för ansökan om stöd för skolmjölk innebär en ökad administrativ börda för stödmottagarna och det är något som vi beklagar.
I det här fallet är det ett förordningsstyrt krav som styr och Jordbruksverket har dessvärre ingen möjlighet att sänka kraven.

Jordbruksverket gick i maj månad ut med information om de nya kraven för dokumentation och redovisning av interna leveranser, som gäller för ansökan om utbetalning från och med september 2023.

Stödmottagarna är alltid välkomna att kontakta Jordbruksverket vid frågor om stödet eller för vägledning kring vilka underlag som behöver skickas in. Vårt mål är alltid att försöka förenkla för kunden och göra reglerna så enkla som möjligt att tillämpa.

I sitt svar till Förenade Måltider skickar Jordbruksverket även med kompletterande, generell information om skolmjölksstödet:

Övergripande information om EUs stöd för mjölk till skolelever:
Sverige har en lång tradition av gratis mjölk och skolmåltider till barn i skol- och förskoleålder, vilket skiljer sig från många andra EU-länder.
Syftet med stödet är att ge fler elever möjlighet att dricka mjölk i skolan. För läsåret 2020/2021 betalade Jordbruksverket ut drygt 95 miljoner kronor från EU till godkända stödsökande. Det kan innebära ett stöd på flera hundra tusen kronor, upp till flera miljoner kronor, för en enskild kommun.

EU genomförde 2021/2022 en revision av stöd för mjölk till skolelever där de granskade hur Sverige lever upp till de förordningsstyrda krav som EU ställer för skolmjölksstödet. EU ansåg då att det bland annat fanns brister i hur Sverige hanterat kraven på dokumentation för att styrka att mjölk som levereras vidare från ett centralt kök kommer fram till stödberättigad skol- och förskolenhet.
EU har begärt att Sverige rättar till bristerna och fortsättningsvis begär in mer dokumentation för att visa vilka enheter som faktiskt tar del av den internlevererade mjölken.


Myndigheten beklagar den ökade administrativa bördan, men beskriver regelskärpningen som nödvändig. Detta sedan EU i en revision underkänt Sveriges tidigare, mildare tolkning av regelverket.

”Under revisionen har vi fört fram Sveriges ståndpunkt och förklarat hur den svenska modellen för kontroll och uppföljning ser ut. EU:s revisorer har trots detta begärt att vi ska utöka den svenska kontrollen. (…) De utökade kraven är en förutsättning för att vi ska kunna behålla stödet” skriver Anna Brattberg, tf enhetschef på Jordbruksverket, bland annat i svaret.

David Hollertz