En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > Grossisterna svarar om krisen
PDL00931
Sortiment, avtal, kapacitet

Grossisterna svarar om krisen

2020-06-23
 1. Upphandling
 2. Förenade Måltider
Kost & Närings frågor

Om våren och nuläget

 • Vilka förändringar i förhållande till era offentliga kunder har ni gjort konkret, och varför?
 • Har åtgärderna gett önskad effekt?
 • Hur länge kommer förändringarna att gälla – det vill säga, när kan de offentliga verksamheterna räkna med att fullt ut åter få leveranser av varorna de har på avtal?

Inför hösten och framåt

 • Mot bakgrund av eventuella korttidspermitteringar, deltidsarbete och liknande krisåtgärder: Kommer ni ha samma kapacitet som före krisen klara hantering och anbudslämning vid offentliga upphandlingar?
 • Är det något speciellt ni vill skicka med till de kommuner som går in i upphandlingar under de kommande månaderna?
 • På ett övergripande plan, hur ser ni på livsmedelsförsörjningen under hösten och framåt? Vilka potentiella risker fäster ni extra mycket uppmärksamhet vid?

Coronavåren 2020 har de offentliga måltidsverksamheterna ställts inför varierande grad av förändringar i samarbetet med sina livsmedelsgrossister – inte minst till följd av sortimentsförändringar. På köparsidan finns en osäkerhet och ryktesspridning förekommer. 

Mot den bakgrunden, och som ett bidrag till att skapa klarhet och tydlighet kring hanteringen av coronakrisen, har Kost & Näring och föreningens medlemstidning Förenade Måltider riktat sex olika frågor till branschens tre viktigaste grossister. Du hittar dem i faktarutan här intill/under.

Här publicerar vi Martin & Serveras, Menigos och Svensk Caters egna svar på frågorna, oredigerade och i sin helhet. I en fördjupning i kommande nummer av Förenade Måltider fyller vi sedan på med både de offentliga kundernas, och leverantörernas, kommentarer och perspektiv på situationen. Utgivning den 24 september.

Grossisternas svar

Martin & Servera

Om våren och nuläget

När Coronasituationen inleddes så tappade Martin & Servera snabbt stora delar av försäljningen till den privata marknaden. Det fick konsekvenser för oss, och därmed för alla våra kunder, då vi tvingades vidta åtgärder för att anpassa kostnadsläget till en helt ny situation på marknaden.

Med anledning av Coronasituationen tvingades vi till följande åtgärder:

 • Ett tillfälligt smalare sortiment
 • Tidigareläggning av stopptider
 • Ändrade leveransflöden
 • Korttidsarbete och därmed minskad tillgänglighet

Dessa åtgärder har mötts av stöd och förståelse från våra kunder på den offentliga marknaden, vilket har hjälpt oss i en svår situation.

Det är fortsatt mycket svårt att göra prognoser och bedömningar av marknadsläget. Vår bedömning, i dagsläget, är att återgången till ”det normala” kommer att ta längre tid än vi initialt trodde.

Vad som är ”det normala” kommer sannolikt också att ha påverkats av Coronasituationen. En del av de beteenden som krisen tvingat fram har gett positiva effekter, exempelvis;

 • Färre varianter av samma produkt i lager hos oss grossister ger mindre matsvinn
 • Minskat antal transporter in till våra lager och effektivare hantering i lager och distribution.
 • Färre leveranser per vecka för positiva miljöeffekter.

Inför hösten och framåt

Martin & Servera gör bedömningen att marknadsläget fortsatt kommer att vara en utmaning under hösten 2020, och troligen även in i 2021. Därför är tät dialog och nära samverkan med kunder och leverantörer i många olika frågor mycket viktigt. Vi hoppas på fortsatt förståelse i denna utmanande situation.

Det finns ingen som kan ge garantier kring hur världen ser ut i höst, eller under våren 2021. Vilka konsekvenser kommer den ekonomiska krisen att ge? Kommer det en andra, tredje våg av smittspridning, när kommer vi att ha ett vaccin för bred användning? Det nya normala är att vi måste leva med en högre osäkerhet på många plan.

Vi ser däremot inga uppenbara risker med livsmedelsförsörjningen under hösten och framåt. Visst kan det, för enskilda produkter, förekomma leveransproblem kopplat till kapacitet hos leverantörerna med anledning av att man dragit ner produktionen i och med den minskade efterfrågan under Coronapandemin. När försäljningen åter ökar kan vissa leverantörer få problem med att öka upp produktionen igen i den takt som krävs. Vi håller en tät kontakt och dialog med våra leverantörer för att underlätta deras planering i syfte att säkra bästa servicegrad för Martin & Serveras kunder.

Vi bedömer att det kan bli vissa förseningar och prishöjningar från Asien (Kina) till följd av ökad global efterfrågan och därmed ökande marknadspriser.

För att vi grossister ska kunna leverera genomarbetade offerter med hög kvalitet krävs framförhållning och tid. Vi hoppas därför på att kommande upphandlingar ges med minst 60 arbetsdagar innan anbud ska lämnas in.

Vi ser också en utmaning i avsaknaden av en anbudskalender. Det är svårt att planera bemanning och resurser när vi inte har information om när nya upphandlingar ska publiceras – inte minst i nuvarande situation när vi har många medarbetare som är  korttidsarbete. Kost & Näring skulle kunna vara till stor hjälp för att skapa en anbudskalender för upphandlingar som gäller livsmedel och restaurangutrustning inför hösten/vintern 2020/2021.

En utmaning i nuvarande situation är det förändrade köpbeteendet från kunderna, vilket har skapat en större osäkerhet i efterfrågan än normalt. Därför är förhandsorder från offentliga kunder ett viktigt redskap för att skapa bättre förutsättningar för en stabil leveransförmåga.

Ett annat medskick till landets kommuner är att, i framtida upphandlingar, inkludera pandemi som en naturlig del av force majeure.

En potentiell risk är om vi skulle få en ”andra våg” av Coronapandemin under hösten/vintern i Sverige och/eller globalt vilket kan ändra förutsättningarna. Vi bevakar noga det som händer både i och utanför Sverige för att i så tidigt skede som möjligt informera våra kunder.

Med vänlig hälsning

Stefan Calrell
Försäljningsdirektör Offentlig försäljning
Martin & Servera

Menigo

Om våren och nuläget

Vilka förändringar i förhållande till era offentliga kunder har ni gjort konkret, och varför?

Menigo har genomfört omfattande korttidspermitteringar för de allra flesta medarbetarna, begärt kortare betalningstider hos offentliga kunder samt konsekvent nekat längre betalningstider och lån till privata kunder. Vi har temporärt dragit ned på vårt sortiment och även reducerat antal leveransdagar i olika omfattning för olika kunder baserat på hur mycket de handlat. Detta har vi gjort för att sänka våra kostnader när intäkterna minskat och gjort vad vi kunnat för att ha ett bra kassaflöde.

Har åtgärderna gett önskad effekt? 

Ja det har dem men i långa loppet tyvärr inte tillräckligt. När det var som värst tappade vi drygt 45% av vår försäljning och då tappade vi ”bara” 25% inom offentlig försäljning. Vår utmaning är att de kostnader som vi inte kan reducera står för en stor del av våra kostnader. Dessa kostnader är bl a lager, bilar, affärssystem och web. Det är dessutom svårt att anpassa personalkostnader och transportkostnader för mycket då vi behöver hålla service och funktion.

Hur länge kommer förändringarna att gälla – det vill säga, när kan de offentliga verksamheterna räkna med att fullt ut åter får leveranser av varorna de har på avtal?

Det är svårt att säga exakt. Vi har som målsättning att ha offentlig försäljning i full gång till skolstart, baserat på det vi vet just nu. Sedan ska det poängteras att vissa varor restas pga brist på tillgång och även på grund av hög frånvaro hos våra leverantörer också. Vi tror dock inte att allt är tillbaka till skolstart. Vårt dilemma är att vi måste hålla kostnader nere till alla våra kundsegment har kommit tillbaka till en viss nivå.

Inför hösten och framåt 

Mot bakgrund av eventuella korttidspermitteringar, deltidsarbete och liknande krisåtgärder:  Kommer ni ha samma kapacitet som före krisen klara hantering och anbudslämning vid offentliga upphandlingar? 

Troligtvis inte, vi kan i nuläget inte säga när permitteringar upphör. Just nu gäller det till september.

Är det något speciellt ni vill skicka med till de kommuner som går in i upphandlingar under de kommande månaderna? 

Från Menigos sida skulle jag önska någon form av synkronisering även om det är svårt. Men om det finns ett uppdämt behov av att publicera upphandlingar direkt efter sommaren och det kommer många i augusti och september kan vi få problem och löper då risk att få prioritera. Det känns i så fall väldigt tråkigt då vi vill svara på upphandlingar.

På ett övergripande plan, hur ser ni på livsmedelsförsörjningen under hösten och framåt? Vilka potentiella risker fäster ni extra mycket uppmärksamhet vid?

Vi är oroliga för livsmedelsförsörjningen både från våra leverantörer och för vår del. Allt hänger på när och om vi vet vilket normaltillstånd vi känner är bestående. Vi är också oroliga för ekonomin då vi måste fortsätta rationalisera vår verksamhet om detta tillstånd består.

De risker vi ser är att skolor inte kommer igång som planerat vilket medför intäktstapp för oss. Men även vad som händer inom de andra marknaderna vi finns på. Dessa är restauranger, det vi kallar för rikskunder typ Sodexho och hotellkedjor, konferenshotell m fl.

Vi är också väldigt oroliga för vår personal då de slitit mycket med att prioritera bort arbetsuppgifter då de är permitterade och detta tär på dem.

Michael Bengtsson
Affärsutvecklingschef offentlig affär
Menigo

Svensk Cater

Nya rutiner vid uppkomsten av Covid 19

Vid utbrottet av Covid 19 i Sverige fick vi se över våra rutiner för att minimera smitt¬risken och vidta försiktighetsåtgärder som bl.a. lämna varorna vid dörren istället för direkt till kökspersonalen. Vidare har ett fåtal produkter ersatts tillfälligt efter godkännan¬de av upphandlad myndighet. Detta gjordes även för att minska kassationsrisker framförallt på färskvaror, vilket också är ett led i vår gemensamma miljö- och hållbarhetsstrategi.

Smittspridning är svår att mäta men vi anser att risken för smittspridning har minimerats utifrån de åtgärder vi vidtagit vid leverans av produkter. Effekten av att ett fåtal produkter tillfälligt ersatts, har lett till minskade kassationer i denna rådande situation.

Våra nuvarande leveranssätt kommer att gälla enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vad gäller produkter är vi åter i fas under förutsättning att producenterna kan leverera de önskade volymer som efterfrågas.

Inför hösten kommer vi att gå i mål på våra ställda krav gällande kapacitet och justera eventuella permitteringsgrader utefter de förutsättningar som upphandlad myndighet kräver.

Det är dock bra att ta hänsyn till förlängd svarstid under rådande omständigheter med kortidspermitteringar även på producerande företag, då alla behöver mer tid. Vi ser också en eventuell risk i försörjningskedjan inom vissa produkter. Framförallt det som produceras i länder som är extra Coronadrabbade. Detta innebär också längre logistiktider till oss.

Henrik Höglund
Anbudschef
Svensk Cater AB