En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
PDL00719
Hem > Fokusområden > Förskola och skola > Kök & Pedagogik

Kök & Pedagogik är tillbaka!

Tävlingsperioden för 2020 års omgång av Kök & Pedagogik, Kost & Närings tävling för att främja och skapa intresse för måltidspedagogik, har nu avslutats.

Kök & Pedagogik vänder sig till fritidsverksamheter såväl i offentlig som i privat regi. I förgrunden för 2020 års tävling står FN:s konvention om barnets rättigheter, som sedan den 1 januari är en del av svensk lag.

Foto: Nils Holmström
2019 års vinnare av Kök & Pedagogik blev Aggarpsskolan i Svedala kommun. Fr.v. Anneli Svensson, fritidspedagog och David Gustavsson, förstekock. Gratulerar gör Kerstin Berg, Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola.

Med utgångspunkt i temat Delaktighet, lagar och rätter tar årets tävling fasta på barnets numera lagstadgade rättighet inte bara att uttrycka egna åsikter – utan också att dessa åsikter ”…ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad” (Barnkonventionens artikel 12). 

Som ett av de områden där tydliga individuella preferenser uppstår redan tidigt i livet har mat och måltider stor pedagogisk potential när det kommer till att låta barn och unga att praktisera, öva och utforska sin rätt till delaktighet, inflytande och påverkan.

Hur arbetar din fritidsverksamhet med delaktighet i mat- och måltidssituationen? Litet som stort, ute eller inomhus, ofta eller mera sällan – varje fritidsverksamhet med en arbetsmodell där mat och måltider används som pedagogiskt verktyg för inflytande kan vara med och tävla i Kök & Pedagogik!

Kök & Pedagogik i 4 steg – så funkar det:

1.

Perioden för fritidsverksamheter att komma in med bidrag till tävlingen pågår mellan 5 februari och 4 mars 2020. (OBS: Tävlingsperioden är nu avslutad!) Bidraget i form av en kort beskrivning av arbetssättet – som i någon form ska ha en koppling till årets tema, Delaktighet, lagar och rätter, skickas in via ett enkelt tävlingsformulär.

2.

Efter tävlingsperiodens avslutning sammanställs och anonymiseras de inkomna bidragen, för att därefter bedömas av en jury utifrån kriterierna kreativitet/nytänkande, koppling till årets tema, resultat samt genomförbarhet/ekonomi.

Juryn består av de fyra medlemmarna i Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola och tre externa experter inom måltidspedagogik:

  • Christel Larsson, professor i kostvetenskap vid Göteborgs universitet, med särskilt fokus på matvanor, fysisk aktivitet och hälsa bland unga.
  • Hanna Sepp, universitetslektor i mat- och måltidsvetenskap vid Högskolan Kristianstad, som med boken ”Måltidspedagogik – mat och måltidskunskap i förskolan” (2013) gjorde måltidspedagogiken som begrepp känt i Sverige.
  • Johanna Bothén, utbildad kostekonom, förskollärare och verksam i Munkedals kommun med titeln ”måltidspedagog”, som hösten 2018 tilldelades Sveriges största lärarpris, Helgepriset, för sitt arbete för ökad samverkan mellan kostverksamhet och pedagoger.

3.

Juryn utser tre finalister bland de inkomna bidragen. Var och en av finalisterna presenteras i text och bild på kostochnaring.se, och bjuds dessutom in (Kost & Näring står för alla omkostnader) att presentera sitt bidrag under en satellitworkshop vid Kostdagarna i Malmö, på eftermiddagen den 26 mars. 

4.

Vinnaren av årets upplaga av tävlingen utses till 50 % genom en öppen omröstning på kostochnaring.se, och till 50 % av ett röstningsförfarande inom jurygruppen. Omröstningen inleds i samband med presentationerna av de tre finalisterna och avslutas kort innan prisutdelningen, som äger rum under Kostdagarnas middag, torsdagen den 26 mars. Resultatet tillkännages i en prisceremoni i anslutning till middagen. Utöver ära och en fin segrartallrik belönas också det vinnande bidraget med en inspirations- och utbildningsdag för hela verksamheten tillsammans med kocken och krögaren Paul Svensson.

Q&A – Vanliga frågor om Kök & Pedagogik

Jag är varken kostchef eller medlem i Kost & Näring men jag har ett jättefint exempel på hur vi jobbar pedagogiskt med måltiderna i vår fritidsverksamhet, utifrån årets tema ”Lag, rätter och delaktighet”. Är jag välkommen att vara med och tävla?
Ja, självklart är du och din verksamhet mer än välkommen att vara med och tävla i Kök & Pedagogik – skicka in ditt bidrag pronto!

Min kommuns fritidsverksamheter har ett gemensamt koncept för att koppla samman måltidsverksamheten med den pedagogiska verksamheten. Är det OK att ”bara” min fritidsverksamhet vara med och tävla, trots att samma koncept redan används också i andra verksamheter?
Absolut både kan och ska ni vara med och tävla. Nämn gärna i tävlingsbidraget att ert koncept tillämpas i andra verksamheter.

Visst är vi nöjda med hur vi drar nytta av måltiderna i vår fritidsverksamhet… Men något arbetssätt enligt konstens alla regler är det verkligen inte fråga om! Är Kök & Pedagogik en tävling för oss?
Ja, Kök & Pedagogik är definitivt för er! Allra viktigast i den här tävlingen är nämligen det praktiska resultatet – hur det ni gör fungerar i verkligheten. Det är det vi är nyfikna på och vill lyfta fram. Kom in med ett tävlingsbidrag och beskriv i korthet, med egna ord, hur ni jobbar. Det räcker mer än väl – och kanske hela vägen till seger.

Hur säkerställer ni att bedömningen av de inkomna bidragen sker rättvist? Medlemmarna i Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola leder ju själva måltidsverksamheter bland annat på just fritidshem…
Innan jurygruppen, som består av fokusgruppens fyra medlemmar och tre externa experter, får tillgång till de inkomna bidragen anonymiseras varje bidrag så långt det är möjligt, av en extern person som givetvis inte sedan deltar i bedömningsprocessen. Om en jurymedlem på grund av personliga kopplingar känner igen ett visst tävlingsbidrag, trots anonymisering, så lägger hen ner sin röst i bedömningen. På så sätt säkerställs att samtliga inkomna bidrag bedöms rättvist.

Det är mycket nu… Och vi har svårt att hinna skicka in något bidrag. Kanske är det bättre att vi avvaktar till nästa år?
Nej, gör inte det! Att skicka in ett bidrag till Kök & Pedagogik är enkelt och är helt fritt från krav på fikonspråk och komplicerade detaljer. Berätta kort och enkelt för oss hur ni jobbar och vad det har gett för resultat – svårare än så är det inte!

Sist men inte minst – detta är ju ändå en tävling! – om vi kammar hem segern, vad händer då?
Vinnaren tillkännages under högtidliga former under Kostdagarnas middag, torsdag den 26 mars på Clarion Malmö Live. Utöver ära och ett inte oväsentligt mått av måltidspedagogisk berömmelse belönas vinsten också med en inspirationsdag tillsammans med kocken och krögaren Paul Svensson.