↑ Tillbaka till Om

Skriv ut detta Sida

Fokusgrupper

6 kompetensområden
– lika många fokusgrupper

I ett initiativ för att tydliggöra och ge ytterligare spets åt Kost & Närings arbete inom den offentliga måltidsverksamhetens olika delar, bildade föreningen 2008 fyra fokusgrupper: Förskola och skola, Äldreomsorg, Upphandling och Sjukhus. 2016 tillkom fokusgrupp Hållbarhet och 2018 fokusgrupp Utrustning och lokaler.

Satsningen på fokusgrupper har flera syften:

  • För det första kan respektive grupp fokusera och fördjupa sig i frågor inom sitt specifika område i en betydligt större omfattning än vad som är möjligt inom ramarna för styrelsens arbete och uppdrag.

  • För det andra bereder initiativet möjligheter för fler personer att engagera sig i föreningens arbete, vilket är viktigt inte minst ur rekryteringssynpunkt.

  • För det tredje, blir samarbetet med föreningens branschsamarbetspartner mera givande i båda riktningar, tack vare rakare kontaktvägar till intresserade och engagerade personer inom respektive område av de offentliga måltiderna.

Den övergripande målsättningen för fokusgrupperna, liksom för Kost & Närings övriga verksamhet, är att på olika sätt verka för högre kvalitet i de måltider som serveras i offentlig regi.

Här kan du läsa mer om gruppernas arbete och ta del av de senaste nyheterna inom respektive kompetensområde.

Kost & Närings 6 fokusgrupper – klicka för:

Fokusgrupp Förskola och skola

Fokusgrupp
Förskola och skola

Medlemmar

Kerstin Berg
Åsa Kullberg
Gunilla Martinsson
Camilla Wiström

Kontakt

Deltagarna i fokusgrupp Förskola och skola förenas i ett brinnande engagemang för maten på förskolan och skolmaten, liksom i viljan att vara med och påverka utvecklingen inom området. Arbetet med kvalitetssäkring är en mycket viktig del av uppdraget.

Kompletteringen av skollagen med ett kvalitetskrav för skolmaten har i det sammanhanget haft avgörande betydelse – en lagändring som blev verklighet efter att bland andra Kost & Näring och fokusgruppen drivit på och skapat debatt kring frågan.

 

Viktiga dialogpartner

Fokusgruppen för en aktiv dialog med viktiga aktörer som verkar för offentliga måltider inom skola och förskola. Exempel på aktörer som gruppen för dialog med är Livsmedelsverket, Skolverket, Skolinspektionen, Skolmat Sverige, White Guide Junior, Skolmatsakademin, Skolmatens Vänner, Kommunal och Nationellt Centrum för Måltiden.

Ditt engagemang behövs!

Om också du är intresserad av att verka för högre kvalitet i skolmåltiderna är du varmt välkommen att delta i fokusgruppens arbete – hur, när och i vilken omfattning avgör du själv. Kontaktuppgifter hittar du här ovanför.

Aktuellt i fokusgruppen

Specialkoster – nationella riktlinjer

Rimligt, realistiskt och säkert. Hur ska de offentliga måltidsverksamheterna förhålla sig till behov och önskemål ifråga om specialkost – och vem ansvarar för vad? På uppdrag av Kost & Närings föreningsstyrelse arbetar fokusgruppen för att ta fram nationella riktlinjer för specialkosterna i skola och förskola. Våren 2018 rapporterade föreningens medlemssidor om statusen i projektet och vad som händer härnäst. Klicka här för att läsa artikeln i sin helhet!  

Kök och pedagogik – räkna med förskolemåltiderna!

Tävlingen Kök & Pedagogik lanserades 2016 av Kost & Näring och föreningens fokusgrupp Förskola och skola. Syftet: att synliggöra, uppmärksamma och sprida goda exempel på hur måltidsverksamheten kan göras till en integrerad, aktiv del i det pedagogiska arbetet.

Med avstamp i temat Räkna med måltiderna! gick segern 2017/18 års upplaga av Kök & Pedagogik till Hattstugans förskola i Bara utanför Malmö. Klicka här för att läsa mer om Kök & Pedagogik och ta del av tävlingens tre finalistbidrag! 

Bra folk i köken!

Inför Kostdagarna 2018 tog fokusgruppen fram flyern Bra folk i köken. Kompetensförsörjning i de offentliga måltidsverksamheterna: framgångs-ABC för kost- och måltidschefer. Utifrån uppmaningarna Agera, Bjud in och Curla(!) bjuder fokusgruppen på konkreta tips för att ta täten i kapplöpningen om morgondagens medarbetare. Flyern kan spridas och användas fritt, såväl i utskriven som i digital form. Klicka här för att ladda ner flyern! 

Representanter i Skolverkets nationella programråd

Från halvårsskiftet 2016 och tre år framåt finns Kost & Näring representerat i Skolverkets nationella programråd för restaurang- och livsmedelsprogrammet. Här kommer vi att verka för en ökad profilering för storhushåll samt främja tillgången av framtida kompetensförsörjning inom våra verksamheter. Här kan du läsa om vår representant Kerstin Bergs intryck efter rådets första möte, den 15 september 2016.

Tillägg till lagen om näringsriktiga skolmåltider

Fokusgruppen har bevakat en motion till riksdagen som föreslår ett tillägg till nuvarande skrivning i skollagen om att skollunchen inte bara ska vara näringsriktig utan också god, trivsam näringsriktig, hållbar, säker och integrerad i verksamheten.

Motionen avslogs av riksdagen i maj 2017. Mot denna bakgrund har fokusgruppen tagit kontakt med Skolinspektionen för en uppföljning av lagen om näringsriktiga skolluncher.

Elevhälsan och skolmåltiden

Vilka konsekvenser får utökade resurser till elevhälsan för skolmåltiden? Fokusgruppen genomför just nu en studie kring detta.

”Fruktstöd” i svenska skolor?

Kan ett ”fruktstöd” enligt samma modell som i flera andra länder bli aktuellt också för svensk del? Fokusgruppen har tagit kontakt med Regeringskansliet för åstadkomma utredning och fortsatta steg i frågan.

Tid för uppfräschning

”Bra mat i skolan” – vad behöver fräschas upp? Dialog pågår med ansvariga vid Livsmedelsverket.

Samarbete med White Guide Junior

Fokusgruppen fortsätter samarbetet med White Guide Junior, och deltog bland annat  vid prisutdelningen den 13 september 2016 i Malmö. Där premiärlanserade vi även vår tävling Kök och pedagogik (se ovan) som i sin första upplaga inriktar sig på måltidspedagogik inom förskolan.

1946 – 2016: Skolmaten 70 år

För att uppmärksamma att den moderna svenska skolmåltiden fyllt 70 år tog fokusgruppen 2016 fram en informationsfilm om de decennier som gått – och var måltider och verksamheter står i våra dagar. Filmen, som premiärvisades i samband med Kost & Närings aktiviteter vid Gastro Nord i april 2016, kan användas fritt för visning i olika sammanhang. Klicka här för att titta på filmen direkt – eller ladda ner den för offline-visning.

Tidigare aktiviteter

Förtydligande av specialkoster, Skolverket

Som en direkt följd av den dialog som Kost & Näring och fokusgrupp Förskola och skola för med Skolverket och Livsmedelsverket, gick Skolverket sommaren 2016 ut med ett förtydligande av sin syn på rätten till specialkost:

”När det gäller rätten till specialkost utgår vi ifrån de grundläggande bestämmelserna om skolmåltider, d.v.s. att alla elever har rätt till kostnadsfria och näringsriktiga måltider. […] När det gäller elevers rätt till särskilt stöd finns inget stöd i bestämmelserna för att kräva ett läkarintyg för att eleven ska få stöd. På motsvarande sätt ser vi på elevers behov av specialkost. Grunden i arbetet med stöd till elever måste utgå från ett förtroendefullt samarbete mellan skola och vårdnadshavare för att finna bästa möjliga lösning för elevens skolgång. I det kan en anpassning av kosten vara ett alternativ även om det rent medicinskt inte är motiverat.” 

Lars-Åke Bäckman, undervisningsråd vid för- och grundskoleenheten, Skolverket.

Remissinstans för Livsmedelsverkets förskoleråd

Uppdateringen av Livsmedelsverkets råd för förskolan föregicks av en remissrunda, där bland andra Kost & Näring ingick. Klicka här för att läsa föreningens och fokusgruppens remissvar.

Utveckling av klimatsmart temavecka

Fokusgruppen har i samarbete med Aviko tagit fram ett material som är tänkta att användas till temavecka inom Skola/förskola med svenska rotfrukter som utgångspunkt. Materialet är testat med ett mycket gott resultat i Munkedals kommun.

Medverkan i seminarieturné: Lek och lär med maten i förskolan!

Livsmedelsverket tillsammans med Skolverket samt utbildningsaktören Nationellt Centrum för Måltiden presenterar hösten 2016 Livsmedelsverkets nya råd för förskolan, ”Lek och lär med maten i förskolan”. Fokusgruppen finns på plats under turnéns fyra stopp, inte minst för att marknadsföra tävlingen Kök & Pedagogik.
Turnén har haft så stor framgång att den förlängts med ytterligare tre stopp under våren 2017 i Södertälje, Skövde och Karlstad

Turné våren 2016: Klimatsmarta måltider

Under sportlovsveckorna 2016 drog Kost & Näring tillsammans med branschsamarbetspartnern Lantmännen Cerealia ut på en seminarieturné på temat ”Att lägga ett hållbart livsmedelspussel i storkök”. Klicka här för att läsa en artikel om det som diskuterades under dagarna.

Temadag kring morgondagens specialkoster

Många av oss runt om i landet upplever att kraven på specialkoster ökar i våra skolor och förskolor. Mot denna bakgrund arrangerade fokusgruppen en temadag om specialkoster i förskola och skola, den 15 oktober 2015 i Stockholm. Klicka här för att ta del av talarlista och presentationer från dagen.

Porslin ur ett miljöperspektiv

Fokusgruppen har under våren 2015 träffat företaget August Lund, leverantör av köks- och serveringsprodukter i plast bland annat till storhushåll. Företaget återkopplade en inventering av vilken typ av glas och tallrikar som används på förskolor och i skolrestauranger.

Undersökningen/studien har genomförts av en student på Mälardalens högskola, på uppdrag av August Lundh. Den kan sammanfattas i att ju äldre matgäster, desto mer porslin, glas och glasporslin används.

I samarbete med Mälardalens högskola kommer företaget i ett nästa steg  att genomföra livscykelanalyser på tallrikar av olika material. Man planerar även att krossa tallrikar i olika material och låta Statens Provningsanstalt analysera krosset utifrån ett miljöperspektiv. Intressanta tester vars resultat fokusgruppen noga kommer att bevaka.

Samarbete med Skolmat Sverige

Gruppen har deltagit i en referensgrupp för kvalitetsverktyget Skolmat Sverige, framtaget av Karolinska Institutet. Verktyget syftar till att hjälpa skolor att utvärdera måltidsverksamheten och följa lagkravet om näringsriktig skolmat. Under utvecklingsfasen av verktyget har vi träffat Skolmat Sverige, för att lämna synpunkter på verktyget och för att diskutera vårt fortsatta samarbete.

Samarbete med SIK kring föreläsningen om klimatsmarta menyer och svinnhantering

Under 2014 genomförde SIK ett antal föreläsningar runt om i Sverige. Fokusgrupp Förskola och skola har varit en del av den föreläsningen genom att informera om Kost & Närings arbete.

Dialog med Kost & Närings branschsamarbetspartner

Under våren 2015 har fokusgruppen deltagit vid Kost & Närings träff med våra samarbetspartner samt deltagit i planeringen inför kommande seminarieturné med Lantmännen Cerealia.

Pedagogiska måltider

Av erfarenhet vet vi att arbetet med pedagogiska måltider, i tillägg till gott samarbete mellan kostchef och rektor, är en viktig förutsättning för bra skolmåltider. Mot den bakgrunden har många medlemmar efterlyst riktlinjer för arbetet med pedagogiska måltider – en utmaning vi mer än gärna antagit. Har du goda exempel du vill dela med dig av? Skriv till oss!

 

Sidan uppdaterad: 2017-09-18

Fokusgrupp Hållbarhet

Fokusgrupp
Hållbarhet

Medlemmar

Tina Bowley
Elsa Fries
Christina Linnerhag
Jenny Isenborg Sultan
Margaretha af Trolle
Elin Waltersson

Kontakt

Med fokusgrupp Hållbarhet riktar Kost & Näring ljuset mot en av vår tids ödesfrågor: den om ansvaret att bidra till en värld i ekologisk balans.

Maten vi äter står för omkring 25 procent av de globala utsläppen av växthusgaser, varav 15 procent enbart från köttproduktion. Med fokusgrupp Hållbarhet i spetsen tar sig Kost & Näring an denna avgörande del i klimatutmaningen. Många offentliga måltidsverksamheter ligger redan idag långt framme i strävan mot de goda, gröna och hållbara lösningarna. Men med det sagt; utmaningarna är fortfarande stora, och många.

 

Sidan uppdaterad: 2019-08-28

Fokusgrupp Hållbarhet. Fr.v. Tina Bowley, Elsa Fries, Jenny Isenborg Sultan, Christina Linnerhag, Elin Waltersson och Margaretha af Trolle.

Fokusgrupp Sjukhus

Fokusgrupp
Sjukhus

Medlemmar

Patric Gill
Eva Nolenstam
Maria Ohlqvist
Elinor Yifter Lindgren

Kontakt

Arbetet inom Fokusgrupp Sjukhus utgår ifrån visionen om en samsyn inom hela vårdorganisationen på nutrition och måltider som en självklar och viktig del av behandlingen, där patientens hälsotillstånd och preferenser står i fokus.

Måltiden en del av vården

De flesta inom vården torde kunna instämma i påståendet att maten och måltiderna utgör en väsentlig del av den medicinska behandlingen. Men steget från insikt till konkret förändring är däremot ofta långtifrån självklart. På vilka håll finns de organisatoriska hindren i verksamheterna? Var i vårdkedjan får kompetenssatsningar störst effekt? Och vilka åtgärder bör sättas in i kampen mot undernäring?

Matens och måltidernas stora betydelse för både hälsotillstånd och tillfrisknande stod i centrum när Kost & Näring och föreningens fokusgrupp Sjukhus den 28 november 2017 bjöd in till heldagsseminariet ”Måltiden en del av vården” i Stockholm. Klicka här för att läsa om vad några av de drygt 150 deltagarna tyckte om dagen. 

 

Under 2019 kommer Fokusgrupp sjukhus lyfta blicken mot framtidens måltider på sjukhus.

Flexibilitet, individen och digitaliseringen, måltiden måste få ta plats i det offentliga rummet.

Sidan uppdaterad: 2019-02-11

Fokusgrupp Upphandling

Fokusgrupp
Upphandling

Medlemmar

Agneta Hedlund
Anna Svartsjö
Linda Bjarle
Jonny Ohlsson
Tomas Hemmingsson
Marie Anzelius

Kontakt

Trygga och rimliga offentliga upphandlingar utgör grunden för framgångsrika, högkvalitativa måltidsverksamheter i landets kommuner och landsting. I bred samverkan med branschens aktörer fungerar fokusgrupp Upphandling som en arena för dialog och diskussion. Och det är de konkreta resultaten som står i förgrunden.

Seminarieturné september 2017

I slutet av september 2017 drar fokusgrupp Upphandling ut på turné med seminariedagen Hållbarhetstider kontra matsvinn – och ekonomi. Syftet med turnén, som gör stopp i Malmö (19/9), Stockholm (20/9) och Kramfors (21/9),  Syftet med dagarna är att gemensamt – med upphandlingskedjans alla aktörer på en och samma plats – ringa in konkreta lösningar för rätt balans mellan ekologiska, ekonomiska och praktiska hänsyn. Målsättningen för turnén som helhet är att nå enighet om tillägg till den branschöverenskommelse för upphandling av livsmedel, som beskrivs närmare i stycket här under.

Branschöverenskommelse för upphandling av livsmedel

På initiativ av Kost & Näring inleddes våren 2014 förhandlingar mellan aktörer med anknytning till den offentliga livsmedelsupphandlingen om en branschöverenskommelse för upphandling av livsmedel. Syftet med branschöverenskommelsen är att etablera praxis på centrala områden inom livsmedelsupphandlingen och därigenom skapa förutsättningar för ”den goda affären” genom upphandlingskedjans samtliga länkar. En första version av överenskommelsen såg dagens ljus 2015, och överenskommelsen sedan dess uppdaterats och kompletterats löpande.

Klicka här för att ta del av den senaste versionen av branschöverenskommelsen.

Åtta steg för en bättre livsmedelsupphandling

Med målet att ge praktiskt stöd till upphandlande part har fokusgruppen utvecklat ett verktyg i åtta steg för livsmedelsupphandling, tänkt att komplettera olika myndigheters hjälpmedel och information. Råden i verktyget baseras på gruppens samlade erfarenheter och kunskaper, och uppdateras löpande, i takt med ändrade förutsättningar, nyheter och inte minst inspel från medlemmar och andra användare.

Verktyget bygger på de fem grundprinciperna i lagen om offentlig upphandling (LOU): Proportionalitets-, icke- diskriminerings-, likabehandlings-, transparensprincipen och principen om ömsesidigt erkännande.

Klicka här för att komma till upphandlingsverktyget.

 

Sidan uppdaterad: 2019-02-11

Fokusgrupp Äldreomsorg

Fokusgrupp
Äldreomsorg

Medlemmar

Lena Romlin
Christine Jirving
Peggy Dicksdotter Hermansson
Frida Sandberg
Maria Stoltz

Kontakt

För en grupp matgäster som i många fall äter dygnets alla måltider i offentlig regi, blir maten och måltiderna inte bara en fråga om hälsa och näringsintag, utan minst lika mycket om livskvalitet.

På samma gång följer med stigande ålder och sviktande hälsotillstånd ofta minskad aptit och, i förlängningen, ökad risk för undernäring. Att servera god, säker och vällagad mat inom äldreomsorgen är därför ett ansvar som förpliktigar.

Fokusgrupp Äldreomsorg är forumet för alla med idéer, kunskap och inte minst vilja att vidareutveckla maten inom äldreomsorgen. En viktig utmaning ligger i att övertyga politiker och beslutsfattare om måltidernas centrala betydelse för välbefinnandet totalt sett. Men det handlar också om att synliggöra de särskilda behov som finns inom denna kategori av matgäster, och verka för förstärkningar inom utbildning och information – både i köken och bland övrig personal i äldreomsorgen.

Fokusgrupp Äldreomsorg är en dialogpartner till exempelvis Livsmedelsverket, Socialstyrelsen och White Guide Senior i frågor kring mat och måltider för äldre. Detta för att kvalitetssäkra måltiderna inom vård och omsorg. Vi medverkar även vid olika utredningar inom området på nationell nivå.

Skärpt lagstiftning för de äldres måltider

Kost & Näring driver aktivt kravet på en skärpt lagstiftning för kvaliteten i äldremåltiderna. För att skapa tydlighet har föreningen sammanfattat sin position i frågan i ett separat positionsdokument.

Kost & Näring vill se en tydlig kvalitetslagstiftning för de äldres måltider som …

  • utgår ifrån ett helhetsperspektiv där måltidens alla aspekter tas i beaktande,
  • sätter en hög lägstanivå för den måltidskvalitet som kommunerna ska garantera alla äldre i omsorgen, oavsett ordinärt eller särskilt boende,
  • stärker och förtydligar den enskildes rätt att påverka hur och när hen äter sina måltider,
  • ger möjligheter till konkreta sanktioner mot kommuner som varaktigt misslyckas med att nå upp till kvalitetskraven och därigenom bryter mot lagen.

 Klicka här för att ta del av positionsdokumentet i sin helhet.

Tillsätt en måltidsombudsman nu!

Kost & Näring vill att en nationell, oberoende ombudsman omgående tillsätts för måltiderna inom äldreomsorgen, dit äldre själva eller deras anhöriga på ett enkelt sätt kan vända sig direkt. Förslaget lanserades i en debattartikel på Aftonbladet.se i slutet av 2016.

En sådan måltidsombudsman skulle tjäna tre huvudsyften:

  • Jämnare styrkeförhållanden
  • Tydliga sanktionsmöjligheter
  • Trygghet och utveckling åt rätt håll

Utmaningarna som omger äldreomsorgens gäster och måltider är både många och komplexa. Men vi som ingår i måltidskedjan får aldrig backa från vårt ansvar.

Klicka här för att ta del av Kost & Närings debattinlägg i sin helhet.

Ditt engagemang behövs!

Om också du är intresserad av att verka för högre kvalitet inom äldremåltiderna är du varmt välkommen att delta i fokusgruppens arbete. Hur, när och i vilken omfattning avgör du själv. Ta ett första steg genom att skriva ett kort mail till oss i gruppen på adressen aldreomsorg@kostochnaring.se!

 

Sidan uppdaterad: 2017-04-26

Fokusgrupp Utrustning och lokaler

Fokusgrupp
Utrustning och lokaler

Medlemmar

Gunnel Berdén
Niclas Elwing Saxius
Maria Källström
Elena Johansson
Monika Rolandsson
Annelie Wallén

Kontakt

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/om-kost-naring/kompetensomraden