↑ Tillbaka till Om

Skriv ut detta Sida

Etiska riktlinjer

Etiska riktlinjer

Nedan redovisas de etiska riktlinjer som ligger till grund för det arbete som Kost & Näring bedriver, fördelade på riktlinjer för medlemmar och styrelse respektive på professionella riktlinjer.

Etiska riktlinjer för medlemmar i Kost & Näring

 • Vi uppträder alltid så att yrkeskåren respekteras
 • Vi värnar vår integritet – behåller gäst/kund/patientperspektivet och låter oss inte påverkas av ovidkommande faktorer
 • Vi agerar objektivt och baserar yrkesutövningen på kunskap och erkända forskningsresultat
 • Vi är med utgångspunkt från vår professionella kompetens lojala mot uppdragsgivaren och med varandra
 • Vi behandlar alla lika oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet, religion, etc.
 • Vi har ett öppet och ärligt förhållningssätt och delar med oss av kunskap och erfarenheter
 • Vi visar respekt för såväl medarbetare som gäster/kunder/patienter
 • Vi håller isär yrkesutövning och privatliv
 • Vi följer de gränser för uppdraget som är fastställt och tillämpar Kost & Närings professionella riktlinjer

Etiska riktlinjer för styrelsens arbete i Kost & Näring

 • Styrelseledamot ska i sitt arbete för Kost & Näring i alla avseende tillgodose medlemmarnas intressen och följa Kost & Närings stadgar
 • Styrelseledamot har en förtroendeställning och ska vara noggrann med att följa Kost & Närings professionella och etiska riktlinjer
 • Styrelseledamot ska arbeta med de uppdrag som medlemmarna ger vid årsmötet
 • Styrelseledamot ska inte avsiktligen dra ekonomisk fördel utöver det på årsmötet beslutade arvodet
 • När styrelseledamot arbetar för Kost & Närings räkning i frågor av ekonomisk karaktär som överstiger beslutat arvode ska medlemmar tillfrågas* Styrelseledamot ska följa lagen om mutor och bestickning

* se ”Riktlinjer för Kost &Närings styrelsearbete och styrelsens information till medlemmar”

Professionella riktlinjer för medlemmar i Kost & Näring

1. Kunskap

 • Vi är specialister inom kost och nutrition
 • Vi tillämpar vår kunskap utifrån ett vetenskapligt synsätt
 • Vi omsätter teori i praktik med omdöme och yrkesskicklighet
 • Vi utvecklar och uppdaterar ständigt vår kompetens och kunskap
 • Vi utvärderar systematiskt kvaliteten på vårt arbete

2. Kund/gäst/patient

 • Vi arbetar för att främja hälsa och välbefinnande hos våra kunder/gäster/patienter
 • Vi arbetar med människan i centrum
 • Vi utgår från kunden/gästen/patientens individuella behov och önskemål

3. Samhället

 • Vi arbetar för att främja folkhälsan
 • Vi tillämpar i vår yrkesutövning nationella riktlinjer och rekommendationer för kost och nutrition
 • Vi har kunskap om och följer lagstiftning som berör yrkesområdet
 • Vi arbetar för att sprida kunskap om kost och nutrition

4. Samarbete

 • Vi främjar med vår yrkesutövning vår uppdragsgivares intressen utan att ge avkall på vår professionella kompetens
 • Vi förvaltar på ett ansvarsfullt sätt de resurser som uppdragsgivaren ställer till förfogande
 • Vi arbetar för att alla medarbetares kunskaper och färdigheter utvecklas och används på bästa sätt
 • Vi stärker yrkesområdets utveckling genom samverkan med kollegor
 • Vi samverkar med andra yrkesgrupper för att integrera kost och nutrition i ett helhetsperspektiv för kundens/gästens/patientens bästa
 • Vi stödjer studenter inom kost och nutrition genom att dela med oss av kunskap och erfarenhet
 • Vi samarbetar med utbildningar inom yrkesområdet

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/om-kost-naring/etiska-riktlinjer