«

»

maj 14 2013

Skriv ut detta Inlägg

Måltidsansvarig på vårdavdelning

Utbildningsplan för måltidsansvarig på vårdavdelning – Karolinska Universitetssjukhuset

Måltider till patienter har under lång tid sammanställts och kompletterats i sjukhusens vårdavdelningskök och serverats av vårdpersonal företrädesvis undersköterskor. Köken bemannas utifrån avdelningens bedömning. Symptomatiskt är att få av de som arbetar i köket har formell utbildning för dessa specifika göromål.

Ändå har många utfört sina arbetsuppgifter väl utifrån sitt eget intresse, engagemang och förmåga samt erfarenheten av mat i allmänhet. Samtidigt som denna kunskapsbakgrund tenderar att minska och att inte all personal känner till aktuella mattraditioner, ställs krav på att patientens valmöjligheter ska utökas parallellt som behovet av individanpassade måltider ökar. Det krävs ny kunskap och arbetsutövning i avdelningsköket. Större krav ställs på kunskap om mat och näring, praktisk planering, ergonomi, hygien, livsmedelskunskap samt näst intill viktigast kunskapen, viljan och förmågan att servera patienten en god måltidsupplevelse. Därför har denna utbildning kommit till stånd.

 

Klicka här för att komma till utbildningsplanen i sin helhet!

Syfte

 • att säkerställa kompetens i måltidsarbetet, näringsbehov och måltidsupplevelsen
 • att utveckla kunskaper och färdigheter som krävs i det dagliga arbetet som måltidsansvarig
 • att utbildningen bidrar till statushöjning för såväl individ som avdelning/sjukhus
 • att utbildningsplan kan användas av alla landsting som hjälp-/styrmedel
 • att skapa en gemensam värdegrund och ökad förståelse för matens betydelse

Mål

 • att ge måltidsansvarig på vårdavdelning grundutbildning avseende arbete i avdelningskök
 • att det finns tydlig patientinformation som visar vart patient kan vända sig i måltidsfrågor
 • att alla sjukhus i landet ska sträva efter att bemanna avdelningskök med utbildad måltidsansvarig
 • Utbildningsmål – vid avslutad kurs skall deltagarna
 • ha fått ökad kunskap och förståelse för helheten i måltidsupplevelsen
 • ha utvecklat färdighet och förmåga att utföra sina arbetsuppgifter i köket
 • ha utvecklat sin värderingsförmåga och förhållningssätt matfrågor i allmänhet och patientmat i synnerhet

Permalänk till denna artikel: https://www.kostochnaring.se/nyhet/17343