En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter

Det här är en nyhet från gamla kostochnaring.se – Den kan därför se lite märklig ut

Hem > Aktuellt > Stadgar faställda april 2007
2009-10-13

Fastställda april 2007

De fastställda stadgarna finns att läsa som PDF-fil. Klicka här!

Information om medlemskap och medlemsavgifter finns att läsa som PDF-fil. Klicka här!

§ 1 Ändamål

Kost och Närings ändamål är att samla kostekonomer och dietister till gemensamt arbete för främjande och tillvaratagande av medlemmarnas yrkesmässiga, fackliga, ekonomiska och sociala frågor samt att verka för internationella kontakter.

Föreningen och dess styrelse äger självständig beslutanderätt i samtliga yrkesfrågor och inre angelägenheter. Frågor rörande anställnings- och arbetsvillkor samt frågor, som på grund av sin natur är av betydelse även för utom föreningen stående medlemmar av Ledarna, avgörs däremot av styrelsen för Ledarnas förbund såvida denna inte i särskilt fall annorlunda beslutat.

MEDLEMSKAP

§ 2 Aktivt medlemskap

mom 1
Berättigade till aktivt medlemskap är kostekonomer, dietister samt andra med utbildning inom kost och nutrition. Medlemskap kan även beviljas andra personer som är verksamma inom yrkesområdet och som delar föreningens mål.

mom 2
Aktiva medlemmar i föreningen är aktiva medlemmar i Ledarna.

§ 3 Associerat medlemskap

mom 1
Berättigad till associerat medlemskap är kostekonomer och dietister samt representant för närliggande yrkesområde.

mom 2
Associerad medlem är fullvärdig medlem i Kost och Näring.

mom 3
Associerad medlem är inte medlem i Ledarna och har inte rösträtt i frågor som gäller föreningens förhållande till Ledarna.

§ 4 Passivt medlemskap (inte yrkesverksamma)

Medlem som på grund av ålder lämnar sin anställning kan överföras till passivt medlemskap. Medlemmar som uppfyller kraven för aktivt medlemskap enligt § 2 och som inte är yrkesverksam av annan orsak än ålder, sjukdom eller tjänstledighet, kan få passivt medlemskap. Studerande vid utbildning inom kost och nutrition kan få passivt medlemskap. Om passiv medlem tar anställning inom föreningens organisationsområde är medlemmen obligatoriskt aktiv medlem enligt § 2, Aktivt medlemskap, i föreningens stadgar från och med anställningsmånaden.

§ 5 Medlems åliggande

Det åligger den som är medlem att vara lojal mot föreningen och följa dess stadgar.

§ 6 Föreningsstämma

mom 1
Föreningens högsta beslutande organ utgörs av föreningsstämman som sammanträder vartannat år. Ordinarie stämma hålls alltid innan Ledarnas utökade representantskap. Extra stämma hålls, när föreningsstyrelsen så beslutar eller då framställning görs från lokalavdelningar, representerande minst en fjärdedel av antalet medlemmar i föreningen.

mom 2
Varje lokalavdelning utser minst ett ombud, i regel ordföranden, bland de medlemmarna. Avdelning med 25-150 medlemmar utser två ombud och avdelning med över 150 medlemmar utser tre ombud.

mom 3
Val av stämmoombud ska ske senast tio veckor före ordinarie stämma.
Val av stämmoombuden ska omgående anmälas till föreningsstyrelsen.

mom 4
Vid ordinarie föreningsstämma och vid extra föreningsstämma ska på dagordningen i tillämpliga delar följande punkter upptas:

 • Upprop eller upprättande av ombudsförteckning
 • Val av ordförande och sekreterare och justeringspersoner för stämma
 • Föreningsstyrelsens och revisorernas berättelse
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av utgifts- och inkomststat samt avgifter för förreningens verksamhet
 • Fastställande av arvoden
 • Förslag från föreningsstyrelsen
 • Motioner från lokalavdelningarna
 • Val av föreningsordförande och vice ordförande, var och en med en mandatperiod av fyra år. Valet ska ske så att ordförande och vice ordförande inte avgår samtidigt
 • Val av kassör med en mandatperiod av fyra år. Valet ska ske så att kassör och ordförande inte avgår samtidigt
 • Val av fyra ordinarie styrelseledamöter, var och en med en mandatperiod av två år
 • Val av fem ersättare för en mandatperiod av två år. Ersättare väljs i ordningsföljd och kallas i ordningsföljd av ordförande att närvara vid ordinarie ledamots frånvaro.
 • Val av ordinarie ombud som jämte ordföranden representerar Kost och Näring vid Ledarnas kongress. Val av ersättare för ordförande och ordinarie ombud till Ledarnas kongress. Ordinarie ombud och ersättare ska väljas bland föreningsstyrelsens ledamöter.
 • Val av två revisorer för en mandatperiod av fyra år.
 • Valet ska ske så att en revisor väljs vid varje föreningsstämma. Val av två ersättare för revisorerna för en mandatperiod av två år. Ersättare väljs i ordningsföljd och kallas i ordningsföljd av revisorerna.
 • Tillsättande av valberedning

Föreningsstämman utser tre lokalavdelningar, varav en sammankallande. Respektive lokalavdelning väljer en representant att ingå i valberedningen. Valberedningen arbetar oberoende och avrapporterar till föreningsstämman. Det är valberedningens skyldighet att sätta sig in i styrelsens totala arbetsuppgifter. Uppgift om namn på personer ska lämnas till styrelsen senast den 30 september samma år föreningsstämman genomförs. Det åligger berörd lokalavdelning att se till att ledamot av valberedningen ingår i föreningsstämman.

mom 5
Kallelse till föreningsstämma ska utsändas till lokalavdelningarna sju månader före stämman. Dock kan kallelse till extra föreningsstämma ske med kortare varsel. I kallelse ska anges de ärenden, som föranlett extra föreningsstämma. Lokalavdelning och enskild medlem har motionsrätt till föreningsstämma.
Motion, som lokalavdelning eller enskild medlem önskar förelägga föreningens ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmälas till föreningsordföranden senast fem månader före föreningsstämman.
Styrelsen har att yttra sig över inkomna motioner och senast tre månader före stämman utsända styrelsens yttranden och förslag samt verksamhetsberättelse till lokalavdelningarna. Motioner med yttrande och förslag skickas till stämmoombuden senast åtta veckor före föreningsstämman. Vid extra föreningsstämma behandlas endast den eller de frågor som föranlett stämman.

Vid föreningsstämma ska protokoll upprättas och tillställas Ledarnas styrelse och föreningens lokalavdelningar.

Vid föreningsstämman har av Ledarna utsedd ombudsman yttrande och förslagsrätt.

§ 7 Föreningsstyrelse

mom 1
Föreningens ledning handhas av styrelsen

mom 2
Styrelsen är beslutmässig, då fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

mom 3
Då ordinarie ledamot är förhindrad närvara kallar ordförande ersättare att delta i styrelsens sammanträde.

mom 4
Om styrelseledamot begär att bli befriad från sitt uppdrag eller av annan anledning lämnar sitt uppdrag ska ersättare kallas att tjänstgöra till nästkommande ordinarie föreningsstämma i den ordningsföljd valet skett.

mom 5
Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott med minst tre personer varav ordföranden är en. Arbetsutskottet sammanträder på kallelse av ordförande vid behov.

mom 6
Representant för Ledarna äger med yttrande- och förslagsrätt delta i styrelsens sammanträden.

mom 7
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen på tid och plats som bestäms av ordföranden. Extra sammanträde kan utlysas då ordföranden eller styrelseledamöter så påfordrar. Det åligger styrelsen att verka för föreningens ändamål och lämna lokalavdelningarna råd och hjälp i deras arbete. Styrelsen ska till Ledarna och föreningens lokalavdelningar avge redovisning för den ekonomiska förvaltningen.
Verksamhetsberättelse lämnas vartannat år för hela mandatperioden.

§ 8 Förvaltning

mom 1
Kostnader för föreningsstämmor, revision samt övriga kostnader, som uppkommer genom beslut av styrelsen, bestrids av föreningen. Kostnader för förhandlingar samt de styrelsesammanträden och övriga kostnader, som uppkommer genom beslut av Ledarnas styrelse bestrids av Ledarna.

mom 2
För föreningens medel och förvaltning är styrelsens ledamöter gemensamt ansvariga. Föreningens räkenskaper ska föras per kalenderår.

mom 3
Föreningsstyrelsen beslutar om firmatecknare för föreningen.

§ 9 Revision

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av revisorerna, vilka jämte ersättare väljs på ordinarie föreningsstämma.
Revisorerna äger rätt att när som helst ta del av föreningens räkenskaper och förvaltning.
Revisorerna ska årligen, senast den 1 mars, till föreningens ordförande avge skriftlig berättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet

§ 10 Lokalavdelningar

mom 1
Medlem i Kost och Näring ska vara medlem i lokalavdelning

mom 2
Lokalavdelningen beslutar om medlemsavgift för sin verksamhet med den begränsning som följer § 10 mom. 3.

mom 3
Föreningsstämman beslutar om medlemsavgift för medlemskap enligt § 3.

§ 11 Avdelning för studerande

mom 1
Studerande vid utbildning inom kost och nutrition kan vara studerandemedlem.

mom 2
Studerandemedlem som tar anställning inom Ledarnas område ska söka aktivt medlemskap i Kost och Näring från och med anställningsmånaden.

§ 12 Stadgeändringar

mom 1
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av ordinarie föreningsstämma efter i vederbörlig ordning väckt förslag eller motion som underställts Ledarnas styrelse för godkännande.

mom 2
För stadgeändringsbeslut erfordras minst två tredjedels majoritet av samtliga vid föreningsstämman angivna röster.

§ 13 Upplösning av föreningen

mom 1
Beslut om upplösning av föreningen ska fattas med två tredjedels majoritet av samtliga vid föreningsstämman angivna röster vid två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor.

mom 2
Om föreningen upplöses, ska föreningsstämman besluta om åtgärder beträffande dess tillgångar.

mom 3
Medlemmar i avdelning som upplöses ska söka medlemskap i annan aktiv avdelning i Kost och Näring. Ekonomiska tillgångar hanteras som § 13 mom. 2 i Kost och Närings stadgar.

Observera!

Stadgarna på denna hemsida får endast användas i syfte att ta del av föreningens stadgar.
Även om innehållet i stadgarna på denna hemsida är identiskt med de stadgar som finns nedladdningsbara i form av en icke redigerbar PDF-fil (Klicka här) så kan de ha manipulerats eller av annan orsak förändrats varför vi inte tar något ansvar för dess riktighet.