En branschförening inom
Är du medlem i Kost & Näring? Logga in här! Logga in här!
bakgrundtest
Nyheter
Hem > Aktuellt > Kommentar rörande Magasin Måltids rapportering om Kostdagarna
Digitala Kostdagarna

Kommentar rörande Magasin Måltids rapportering om Kostdagarna

2020-04-23
  1. Kostdagarna 2020

Kost & Närings ordförande och sammankallande i Kostdagarnas planeringsgrupp kommenterar rapportering rörande Kostdagarna på Magasin Måltids hemsida, den 22 april 2020. 

I en osignerad artikel på Magasin Måltids hemsida onsdag den 22 april lyfts kritik fram mot Kost & Närings genomförande av Kostdagarna den 26-27 mars, och föreningens agerande med anledning av coronakrisen. I artikeln citeras sammanlagt sex personer, varav fyra är anonyma och en helt tycks sakna koppling till Kostdagarna som deltagare eller utställare.

Den nu publicerade artikeln är som helhet både tendentiös och grovt spekulativ. Det gäller också de frågor som ställs till de i artikeln citerade personerna, liksom de frågor som Magasin Måltids redaktör på förhand ställt till Kost & Näring. Artikelns inledning innehåller dessutom avgörande faktafel (se nedan). 

Istället för att ta del i en rapportering från Magasin Måltid vars helhet vi inte kan betrakta som annat än direkt oseriös, väljer vi att bemöta delar av artikeln här. 

För det första avstår vi från att kommentera det innehåll som baseras på de fyra av sammanlagt sex källor som är anonyma. Det gäller också den femte och visserligen namngivna källan som, vilket redan nämnts, så vitt vi kan bedöma det helt saknar koppling till Kostdagarna som deltagare eller utställare. Vi har inga problem att ta hård kritik. Men då behöver kritikens avsändare också stå upp för sina egna ord och åsikter. 

Med det sagt bemöter vi gärna de synpunkter som lyfts fram av artikelns enda citerade namngivna deltagare. 

1. Om synpunkten att beslutet om digitala Kostdagar kom för sent
Coronakrisens mycket snabba utveckling strax före Kostdagarnas genomförande försatte Sverige, och stora delar av Europa och världen, i en helt ny, okänd verklighet. Kost & Näring var givetvis inget undantag. Utifrån den vetskap vi har nu om vad som hände sedan är det viktigt att hålla i minnet hur mycket mindre vi visste då. 

Kost & Närings hållning, och detta kommunicerades tydligt redan från början, var att bevaka och utvärdera utvecklingen noga via i första hand svenska myndigheters information, och att följa rådande bestämmelser.

Detta hände:

11 mars, onsdag eftermiddag: Begäran från Folkhälsomyndigheten till regeringen om begränsning för sammankomster över 500 personer.
11 mars, onsdag kväll: Regeringen fattar formellt beslut om en förordning om begränsningen.

13 mars, fredag: Kost & Näring inleder kontakter med underleverantörer och medverkande om en lösning för att genomföra Kostdagarna digitalt.

17 mars, tisdag eftermiddag: Digital lösning bekräftad av underleverantörer och medverkande. 
17 mars, tisdag kväll: Besked på hemsida och i direkt utskick till deltagarna om att Kostdagarna 2020 i första hand kommer att genomföras digitalt.

Mellan Folkhälsomyndighetens rekommendation och beskedet från Kost & Näring om digitala Kostdagar förflöt alltså sex dygn, inklusive mellanliggande helg. Lika mycket som vi gärna hade varit ännu snabbare, lika svårt är det för oss att se hur detta skulle ha varit möjligt i praktiken, sett till alla de pusselbitar som behövde komma på plats för att kunna genomföra Kostdagarna digitalt.

2. Om huruvida Kost & Näring agerat ansvarsfullt
Genom att erbjuda möjligheten att delta i dagarna såväl digitalt som på plats, i enlighet med då rådande restriktioner, anser vi att vi som arrangör tog vårt ansvar i genomförandet av Kostdagarna. Vi anser också att våra deltagare tog sitt ansvar då de, mot bakgrund av hur coronakrisen fortsatte att utvecklas efter att den digitala lösningen presenterats, deltog i dagarna just digitalt istället för på plats.    

Det faktum att samtliga föreläsningar inte bara sändes live den 26-27 mars, utan också finns tillgängliga för våra deltagare i efterhand under hela april via kostdagarna.se, har varit uppskattat av många som på grund av omständigheterna inte hade möjlighet att ta del av hela (eller delar av) programmet live den 26-27:e. 

3. Om spekulationer kring huruvida Kost & Näring tjänat ekonomiskt på att Kostdagarna i första hand genomfördes digitalt
Det ekonomiska upplägget för att kunna planera och genomföra Kostdagarna bygger på att Kost & Näring tar upp nödvändiga kostnader på förhand. Det handlar bland annat om kostnader för lokaler, medverkande i programmet och måltider. Dessa kostnader finansieras via deltagaravgiften, som också den betalas i förskott. Eftersom dessa kostnader, som Kost & Näring i praktiken tar upp för deltagarnas räkning, med få undantag varken är avboknings- eller återbetalningsbara, är också deltagaranmälan till Kostdagarna bindande. 

När coronakrisen bröt ut och radikalt ändrade förutsättningarna för Kostdagarna skedde det mycket nära inpå genomförandet, vid en tidpunkt då i princip alla fasta och rörliga kostnader för ett ordinarie genomförande på plats redan hade tagits. 

Som vi också poängterat i tidigare kommunikation har konferensanläggningen hela tiden, det speciella läget till trots, hävdat ordinarie bokningsvillkor. De villkoren medger inga avbokningar så kort tid inpå genomförandet av evenemanget som det var fråga om i Kostdagarnas fall. Detta gäller – hur konstigt det än kan låta – även måltiderna. Självfallet försökte vi på alla sätt att förhandla med Clarion Malmö Live om reducerade kostnader, med start från och med det läge då det stod klart att många deltagare inte skulle ha möjlighet att delta på plats. Dessa förhandlingar misslyckades. Beskedet vi fick återkommande var att hotellkedjans högsta ledning beslutat att ordinarie bokningsvillkor skulle tillämpas, utan undantag. 

För att vara tydliga: 

  • Hade Kost & Näring nått en uppgörelse med Clarion Malmö Live om ekonomisk kompensation, hade den summan också återförts till deltagarna.  
  • Kost & Näring hade ingen ekonomisk vinning av att Kostdagarna 2020 i första hand genomfördes digitalt. Omställningen till digitalt genomförande genererade istället merkostnader. 

Kost & Närings främsta målsättning med Kostdagarna är att evenemanget ska vara den bästa och viktigaste branschhändelsen under året, och att deltagarna ska få mesta möjliga valuta för sin deltagaravgiften, som varit oförändrad sedan 2015.

Liksom våra deltagare och utställare har vi varit både besvikna och frustrerade över hur coronaviruset helt ändrade förutsättningarna för det planerade genomförandet. På samma gång anser vi att vi, utifrån rådande omständigheter och i ett historiskt krisläge, gjort det bästa av en svår situation och fattat rätt beslut om formerna för genomförandet av dagarna. Vår bild är att den uppfattningen generellt delas också av våra deltagare. 

Kost & Näring kommer inte kommentera eller bemöta eventuell vidare rapportering från Magasin Måltid i ämnet, annat än vid särskilt allvarliga felaktigheter om sådana skulle förekomma. 

Marianne Backrud-Hagberg, ordförande
Karin Henningsson, sammankallande i Eventgruppen, Kostdagarnas planeringsgrupp

Artikelns två viktigaste faktafel:

Artikeln påstår: 
“På grund av coronakrisen har alla större evenemang ställts in eller anordnats digitalt. Arrangörerna bakom Kostdagarna, Kost & Näring, valde emellertid att gå mot strömmen.”
Detta är fakta: 
Kostdagarna 2020 genomfördes i första hand digitalt, vilket meddelades för första gången tisdag den 17 mars, via Kostdagarna-sidan och i ett direkt utskick till samtliga anmälda deltagare. 

Artikeln påstår: 
“En dryg vecka innan eventet skulle äga rum den 26–27 mars, aviserade man att det skulle genomföras fysiskt i Malmö enligt planen (…)”
Detta är fakta:Det som aviserades, d.v.s. lämnades meddelande om, en dryg vecka innan Kostdagarnas genomförande, på kvällen den 17 mars, var i själva verket att Kostdagarna i första hand skulle genomföras just digitalt. Detta besked ersatte ett tidigare, befintligt besked om att dagarna skulle genomföras som planerat.